Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten die door Manon Kamp worden georganiseerd en aangeboden via deze site https://manonkamp.com/. Opdrachtgevers die een dienst afnemen voor consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Manon Kamp bedoeld.

Manon Kamp
Beek 32
1862 HD Bergen NH
Kamer van Koophandel nummer: 65749022
BTW nummer: 184456836.B01
Contact via: manon@manonkamp.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectendie ik aanbied.

2.2 In mijn consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectengesprekken deel ik mijn kennis, ervaring en tools om met succes Facebook marketing in te zetten. Zelf moet je naast het volgen van de consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectengesprekken voldoende tijd reserveren voor de implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectenmet succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectenvoor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over de desbetreffende consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectengaan.

2.3 Consultancy gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 maand na afnemen van het traject plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het consultancy gesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De prijzen van mijn consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectenen diensten staan op de website van manoncommuniceert.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectende verplichting tot betaling bestaan.

4.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy gesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je geen nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar de toekomstige gesprekken die gepland staan tijdens de afgenomen (online) advies- en samenwerkingstraject zullen wel plaatsvinden.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten of offertes.

4.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
5.1 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken, zoals – maar niet beperkt tot – Pixelcaffeine van AdEspresso. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins, zoals AdEspresso. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen naar gelang de keuze van de plugin en pakket kosten in rekening bij je gaan brengen.

Artikel 6 Klachten
6.1 Mocht je ontevreden zijn over de consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ​de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

7.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

7.4 Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectenis volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. ManonCommuniceert en Manon Kamp-Winter kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

7.6. Alle consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajectenzijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met Facebook- en e-mailmarketing te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

7.7 Alle producten en diensten die ik aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde consultancy, (online) advies- en samenwerkingstrajecten, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (ManonCommuniceert en/of Manon Kamp-Winter) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.